Warunki uczestnictwa

I. OGÓLNE


Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują przy wynajmie noclegu oraz zamawianiu innych usług oferowanych przez Poznaj Grenlandię.
Informacje podane na stronie internetowej www.poznajgrenlandie.pl lub w innych materiałach marketingowych  - jeśli nie zostały powzięte inne indywidualne ustalenia poprzez pocztę lub komunikatory elektroniczne, wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stanowią integralną część umowy pomiędzy Klientem a Poznaj Grenlandię. Poznaj Grenlandię nie odpowiada  za żadne informacje / ustalenia poczynione i dostarczone przez inne podmioty. 
Postanowienia umowne wchodzą w życie w momencie potwierdzenia rezerwacji przez Poznaj Grenlandię.


II. KOSZTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

POBYTY KILKUDNIOWE (zakwaterowanie, wynajem,  pakiety all-inclusive, pobyty, inne aktywności w pakietach oraz jednodniowe wycieczki organizowane na wyłączność)

Cena wybranych usług, jeśli nie jest podana na stronie internetowej Poznaj Grenlandię, jest ustalana indywidualnie pomiędzy stronami i potwierdzona za pośrednictwem poczty lub komunikatora elektronicznego. 
Płatność za usługi dokonywana jest przelewem bankowym na wskazany przez Poznaj Grenlandię numer konta bankowego. 
Zaliczka w wysokości 40% ceny całości zamawianych usług musi wpłynąć na rachunek bankowy Poznaj Grenlandię w ciągu 3 dni od potwierdzenia rezerwacji. Pozostała kwota w wysokości 60% ceny całości zamawianych usług musi wpłynąć na rachunek bankowy Poznaj Grenlandię maximum 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych usług.
Strony mogą wspólnie indywidualnie uzgodnić inny niż wymieniony wyżej sposób realizacji płatności. 
Poznaj Grenlandię zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonej rezerwacji jeśli płatność za zarezerwowane usługi nie została zrealizowana w terminie lub nie wpłynęła w terminie na rachunek bankowy Poznaj Grenlandię. 
Jeśli druga rata (60% całości) nie zostanie wpłacona na 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych usług, a Klient nie prześle do Poznaj Grenlandię drogą elektroniczną w tym samym terminie oficjalnej anulacji dokonanej wcześniej rezerwacji, całość uiszczonej zaliczki przypada bezzwrotnie na rzecz Poznaj Grenlandię.  
Jeśli postanowienia umowne i potwierdzenie rezerwacji usług dokonywane są mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem usług, Klient zobowiązany jest do dokonania jednorazowej natychmiastowej zapłaty 100% całości ceny zarezerwowanych usług.

Cena wybranych wycieczek, jeśli nie jest podana na stronie internetowej Poznaj Grenlandię, jest ustalana indywidualnie pomiędzy stronami i potwierdzana za pośrednictwem poczty lub komunikatora elektronicznego.
Najwygodniejsza procedura płatności za zamawianą wycieczkę jest wskazywana przez Poznaj Grenlandię, a sama płatność musi zostać dokonana przed rozpoczęciem wycieczki. 
Całość płatności za wybraną wycieczkę musi zostać zrealizowana w momencie rezerwacji, chyba, że strony ustalą inaczej.


III. WARUNKI ANULACJI


POBYTY KILKUDNIOWE (zakwaterowanie, pakiety all-inclusive, dłuższe pobyty, inne aktywności w pakietach oraz jednodniowe wycieczki organizowane na wyłączność)

Anulacja uczestnictwa w wycieczce musi być zgłoszona przez Klienta pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i ważna jest od momentu otrzymania jej przez Poznaj Grenlandię.
Jeśli anulacja nastąpi po wpłaceniu zaliczki, jednak więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych usług, opłata anulacyjna wynosi 20% całości należności za zarezerwowane usługi.
Jeśli anulacja nastąpi 30 lub mniej dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych usług, całość wpłaconej kwoty za zarezerwowane usługi przypada bezzwrotnie Poznaj Grenlandię. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rezygnujący z usług znajdzie w miejsce anulacji innego Klienta, a ten skorzysta z usług i sfinalizuje umowę oraz płatność w tym samym terminie i na tych samych warunkach co rezygnujący. W tym przypadku opłata anulacyjna dla pierwotnego Klienta wynosi 10% całości kwoty za zarezerwowane usługi (jest to kwota na pokrycie kosztów administracyjnych). 
Klient jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia turystycznego zawierającego OC oraz ubezpieczenie od anulacji usług. Polisa powinna pokryć wszelkie koszty związane ze zdarzeniami, które zmusiły Klienta do rezygnacji z wcześniej zarezerwowanych usług. W przypadku konieczności anulowania wcześniej zarezerwowanych usług, po poinformowaniu o tym fakcie Poznaj Grenlandię , należy ubiegać się o zwrot kosztów bezpośrednio w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. 
Poznaj Grenlandię nie może zagwarantować zobaczenia zjawisk naturalnych (np. zorza polarne) czy jakichkolwiek elementów grenlandzkiej fauny i flory, ale zobowiązuje się do poczynienia możliwych i racjonalnych niezbędnych kroków, aby Klienci mieli szansę zobaczyć zorzę, faunę i florę podczas pobytów / wycieczek, gdzie elementy te były częścią oferty. Jeśli jednak zobaczenie tych zjawisk i/lub elementów fauny i flory będzie niemożliwe podczas zarezerwowanej wycieczki, Poznaj Grenlandię nie zwraca kosztu wycieczki / pobytu.

Poznaj Grenlandię zastrzega sobie prawo do anulowania wycieczki lub elementów pobytu w wyjątkowych sytuacjach na które nie ma wpływu, takich jak np. m.in. ekstremalne warunki pogodowe, które wpływają na bezpieczeństwo uczestników wycieczki (bezpieczeństwo to priorytet Poznaj Grenlandię), niespodziewana choroba przewodnika lub awaria środka transportu albo zbyt mała liczba zgłoszonych uczestników na daną wycieczkę. W takim przypadku Poznaj Grenlandię zaproponuje alternatywną wycieczkę / datę. W takich i podobnych sytuacjach Klientom nie należy się dodatkowe odszkodowanie za anulację wycieczki przez Poznaj Grenlandię. 

IV. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
Klient oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zarezerwowanych usługach świadczonych przez Poznaj Grenlandię. Ponieważ usługi te zakładają, m.in. poruszanie się po zaśnieżonych, oblodzonych lub błotnistych nawierzchniach, poruszanie się w rakietach śnieżnych lub na nartach, przemieszczanie się w wymagających warunkach arktycznej zimy, Klient uczestnicząc w usługach organizowanych przez Poznaj Grenlandię oświadcza o posiadaniu odpowiedniej kondycji fizycznej oraz, że uczestniczy w usługach na własną odpowiedzialność. Klient jest zobowiązany posiadać odpowiednie do aury ubranie oraz poinformować organizatora o wszystkich ewentualnych schorzeniach. Tylko wtedy przewodnik będzie mógł lepiej udzielić pierwszej pomocy w przypadku takiej konieczności. Poznaj Grenlandię zastrzega sobie prawo do oceny czy dany Klient jest odpowiednio sprawny i odpowiednio ubrany, a w przypadku negatywnej oceny lub jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa Klienta, Poznaj Grenlandię zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi, również w ostatniej chwili, uczestnictwa w zarezerwowanych usługach. W takim przypadku Klientowi przysługuje alternatywna wycieczka lub usługa dopasowana do stanu zdrowia i/lub ubrania. 
Uczestnik usług realizowanych przez Poznaj Grenlandię musi mieć ukończonych 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie biorą udział w usługach tylko pod opieką dorosłych. Poznaj Grenlandię może zorganizować wycieczkę / pobyt / usługę dla rodzin lub grup z młodszymi dziećmi, jednak musi to być usługa organizowana prywatnie i na wyłączność. 
Klienci muszą stosować się do obowiązujących przepisów prawa oraz przestrzegać lokalnych zwyczajów.
Klient jest zobowiązany traktować powierzoną mu własność Poznaj Grenlandię (dom, wyposażenie, sprzęt sportowy lub każdy inny) z należytą dbałością i starannością. Każdy sprzęt, całe mienie powierzone Klientowi w momencie zwrotu powinno być w takim samym stanie jak w momencie jego otrzymania.
Klient jest zobowiązany do pozostawienia wynajętego domu, pokoju w czystości. Mienie powinno zostać zwrócone Poznaj Grenlandię w takim stanie, w jakim każdy chciałby je otrzymać do dyspozycji. 
Kosztem ewentualnego ponadprogramowego sprzątania lub przywrócenia mienia do stanu odpowiedniej używalności zostanie obciążony Klient. 
Klient jest zobowiązany do usunięcia lub zapłacenia za jakiekolwiek szkody wyrządzone na powierzonym / udostępnionym mu mieniu, które byłyby wynikiem zaniedbania lub nienależytej staranności Klienta lub którejkolwiek osoby, której Klient to mienie w jakikolwiek sposób użyczył lub udostępnił. Klient jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałej szkodzie Poznaj Grenlandię - mailem lub za pośrednictwem komunikatora elektronicznego - w momencie powstania szkody lub w chwili, gdy Klient powziął jej świadomość.
Klient niniejszym potwierdza, że jest świadomy ryzyk związanych z planowanymi przez niego aktywnościami podczas korzystania z usług Poznaj Grenlandię, ze szczególnym wskazaniem aktywności outdoorowych takich jak - m.in. narciarstwo, wspinaczka górska, wędrówki i spacery górskie, spacery na rakietach śnieżnych, połowy ryb na otwartym morzu oraz oświadcza, że bierze udział we wszystkich aktywnościach i usługach z pełną świadomością i na własną odpowiedzialność, niezależnie od korzystania z usługi przewodnika Poznaj Grenlandię.
Podczas wycieczek lub innych usług Poznaj Grenlandię Klient nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Poznaj Grenlandię zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających udziału w wycieczkach lub innych usługach. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za zarezerwowane usługi ani żadne odszkodowanie.  
Klient zobowiązuje się do przestrzegania wcześniej ustalonych godzin zbiórki, odbioru czy zameldowania / wymeldowania z miejsca noclegu. W wyjątkowych okolicznościach i jeśli to będzie możliwe, Poznaj Grenlandię zmodyfikuje wcześniej ustalone godziny na korzyść Klienta. 
Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z wynajętego domu wakacyjnego lub pokoju gościnnego znajdują się w każdej poszczególnej lokalizacji noclegu. Instrukcja obejmuje zasady korzystania z elektryczności, ogrzewania, sprzętów gospodarstwa domowego oraz wszystkie inne istotne informacje i wskazówki dotyczące obsługi miejsca noclegu. Klient zobowiązuje się do stosowania do tych wskazówek, a w razie jakichkolwiek wątpliwości do natychmiastowego kontaktu z Poznaj Grenlandię.
V. USTERKI I REKLAMACJE 
Jakiekolwiek reklamacje powinny być zgłoszone Poznaj Grenlandię w momencie powstania ich przyczyny.   
Poznaj Grenlandię postara się usunąć wszelkie usterki w najkrótszym możliwym czasie, jednakże wynajmujący dom / pokój  powinien jednocześnie uczynić wszystko co możliwe, aby zminimalizować szkody, straty i koszty związane z usterką miejsca noclegu.
Za szkody i straty spowodowane brakiem dbałości, nienależytą starannością lub umyślnym działaniem Klienta nie należy się Klientowi żadna rekompensata. 
VI. ZOBOWIĄZANIA Poznaj Grenlandię
W mało prawdopodobnym przypadku, w którym Poznaj Grenlandię nie będzie mogło, z przyczyn niezależnych od siebie i niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy, wywiązać się z powziętych ustaleń dotyczących wynajmu nieruchomości lub innych usług, Poznaj Grenlandię może anulować postanowienia umowy i zwrócić Klientowi pełną kwotę wpłaconą za zarezerwowane usługi. W takich okolicznościach Klient nie ma prawa ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie od Poznaj Grenlandię. Poznaj Grenlandię pomoże Klientowi w szukaniu noclegu / / usług na porównywalnym poziomie we wcześniej ustalonym terminie. 
Poznaj Grenlandię nie odpowiada za żadne szkody wynikłe z kradzieży lub innych zewnętrznych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na przedmioty należące do Klienta.
Poznaj Grenlandię nie ponosi odpowiedzialności jeśli wycieczka, wynajem noclegu lub samochodu albo inne usługi ulegną skróceniu lub zasadniczej zmianie spowodowanej siłą wyższą taką jak ekstremalne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne, konflikty zbrojne, zamachy, strajki, zamknięte granice, epidemie i inne. W takiej sytuacji Poznaj Grenlandię nie jest odpowiedzialne za żadne szkody ani dodatkowe lub zwiększone koszty poniesione z powodu takich zmian. Jeśli jakakolwiek usługa jest odwołana lub skrócona przez którąkolwiek ze stron umowy z powodu siły wyższej lub innego wydarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo stron, Klientowi nie będzie przysługiwać proporcjonalna redukcja poniesionych kosztów ani ich pełen zwrot. Poznaj Grenlandię jest zobowiązane, w miarę możliwości, do wyeliminowania wszelkich ryzyk i/lub niedogodności dla Klienta.
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Strona internetowa Poznaj Grenlandię oraz inne materiały marketingowe mogą ulegać zmianom lub zawierać błędy. Poznaj Grenlandię nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne zrozumienie przez Klienta informacji / zasad / ofert zawartych na stronie www lub w innych materiałach marketingowych oraz za nieporozumienia mogące z tego wynikać. 
Zdjęcia robione podczas wycieczek i innych usług Poznaj Grenlandię mogą zostać użyte do celów promocyjnych i marketingowych w postaci drukowanej i/lub cyfrowej. Jeśli Klient nie zgadza się na publikację swojego wizerunku na takich zdjęciach, jest zobowiązany poinformować o tym Poznaj Grenlandię pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w ciągu tygodnia od momentu dostarczenia Klientowi tych zdjęć przez Poznaj Grenlandię.  
Poznaj Grenlandię posiada prawa do zdjęć robionych w trakcie wycieczek oraz podczas świadczenia innych usług. Klienci otrzymują zdjęcia od Poznaj Grenlandię bez dodatkowych opłat, ale mogą one być przeznaczone tylko do użytku prywatnego Klientów i ewentualnej publikacji na prywatnych profilach w mediach społecznościowych. 
Wszelkie spory pomiędzy stronami powinny być rozwiązywane polubownie, przy wykazaniu dobrej woli każdej ze stron.